Watersysteemheffing ingezetenen

De heffingen voor waterkwantiteit, waterkering en waterkwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren worden vanaf 2009 vervangen door de watersysteemheffing.

De watersysteemheffing bestaat uit een deel dat ingezetenen moeten betalen en een deel dat eigenaren van onroerende zaken en natuurterreinen moeten betalen.

De watersysteemheffing ingezetenen vervangt de oude Ingezetenenomslag. De aanslag geldt voor bewoners van koop- en huurwoningen. Het tarief van deze heffing is een jaarlijks vast te stellen bedrag per woonruimte, ongeacht het aantal bewoners, en wordt opgelegd aan de hoofdbewoner van de woonruimte. Kamerbewoners hoeven geen watersysteemheffing ingezetenen te betalen. Er is sprake van kamerbewoning als keuken, douche en toilet met andere bewoners worden gedeeld en iedere bewoner afzonderlijk huur betaalt aan de verhuurder. Daarnaast wordt bij Schieland en de Krimpenerwaard van de bewoners van een woonruimte in het gebied van het voormalige hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard de wegenheffing ingezetenen opgelegd voor kosten die het hoogheemraadschap maakt voor de uitvoering van het wegenbeheer.

Voorwaarden

U moet de watersysteemheffing en de wegenheffing ingezetenen betalen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U bent ingezetene in het beheersgebied van het waterschap.
  • U bent bewoner van een zelfstandige woonruimte en staat als zodanig geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
  • U bent huurder of eigenaar van een zelfstandige woonruimte.

Aanpak

De watersysteemheffing ingezetenen en de wegenheffing ingezetenen worden opgelegd door de Regionale Belasting Groep.

De Regionale Belasting Groep heeft als kerntaak het heffen en innen van belastingen voor de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland.

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

watersysteemheffing

Thema

Belastingen en heffingen