Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, ingebrekestelling

De overheid moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar.

Vaak heeft u recht op een dwangsom als de overheid niet op tijd beslist. Ook kunt u via de rechter een besluit afdwingen.

Beslistermijn voor aanvragen

Een overheidsorganisatie moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over uw aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn. Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. Is er geen wettelijke termijn voor uw aanvraag? Dan geldt een 'redelijke termijn'. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing en hoe ingewikkeld de aanvraag of het bezwaar is. Een redelijke termijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. De overheid moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken.

Beslistermijn voor bezwaren

Een voorbeeld van een bezwaar is een bezwaar tegen de hoogte van een subsidie. Er is een wettelijke termijn waarbinnen de overheid op uw bezwaar moet reageren.

Uitstel beslistermijn

De beslistermijn kan in de meeste gevallen verlengd worden met maximaal 6 weken. De overheidsorganisatie moet u hierover informeren.

Voorwaarden

Recht op dwangsom

Beslist de overheid niet op tijd? Dan heeft u recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag. Voordat u recht heeft op een dwangsom moet u de overheidsorganisatie in gebreke stellen. Dit is een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn is verstreken. De overheid heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Ook kunt u een besluit afdwingen via de rechter door direct beroep in te stellen.

Aanpak

U stuurt het waterschap een brief, waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u het waterschap ‘in gebreke’.

U kunt het waterschap pas vanaf de eerste dag nadat de beslissing genomen had moeten zijn in gebreke stellen. Na ontvangst van uw in gebreke stelling heeft het waterschap twee weken om alsnog te beslissen. Na deze twee weken begint de dwangsom automatisch te lopen. Hier hoeft u dus niets meer voor te doen. Als het waterschap te laat beslist, stelt het waterschap de dwangsom voor u vast en wordt u binnen zes weken betaald. Bent u het niet eens met de vaststelling, dan kunt u daar bezwaar tegen indienen.

In uw in gebreke stelling moet in ieder geval staan:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Uw handtekening
  • Het kenmerk en onderwerp van de aanvraag waarvan u vindt dat het waterschap er te laat op heeft beslist
  • Dat u het waterschap in gebreke stelt
  • Uw bank-/gironummer

Indieningsadres

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Telefoon: 010 45 37 200
Contact: info@hhsk.nl

Levertijd

De termijn waarbinnen het waterschap een beslissing moet nemen op uw aanvraag is wettelijk vastgelegd. In de ontvangstbevestiging die u krijgt, staat deze aangegeven. In een aantal gevallen kan de beslistermijn worden verlengd. Mocht het waterschap hiervan gebruik willen maken, dan ontvangt u hierover bericht en wordt daarin aangegeven  wanneer de nieuwe termijn afloopt.

Doelgroepen

particulier, ondernemer

Uniforme productnaam

bezwaar

Thema

Rechten en klachten consument