Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij indirect afvoeren.

Onder een bedrijfsruimte wordt verstaan een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen terrein of ruimte, niet zijnde een woonruimte. De hoogte van de heffing wordt berekend per vervuilingseenheid (v.e.).

Bij kleinere bedrijfsmatige lozingen wordt veelal de regeling voor tabelbedrijven toegepast. Het aantal v.e.'s dat bij grote bedrijfsmatige lozingen wordt afgevoerd wordt bepaald door het doen van metingen, het nemen van monsters en het verrichten van analyse. De kosten die het waterschap maakt voor het transport en zuivering van afvalwater worden verhaald via een zuiveringsheffing op alle indirecte lozingen (dat zijn lozingen op de riolering of op een zuiveringstechnisch werk). De basis voor de zuiveringsheffing is met ingang van 2009 geregeld in de Waterschapswet. Met betrekking tot de verontreinigingsheffing voor directe lozingen gelden nog steeds de bepalingen uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De zuiveringsheffing wordt zowel aan gebruikers van bedrijfsruimten als van woningen opgelegd.

In verreweg de meeste gevallen zal in afwijking hiervan de vervuilingswaarden kunnen worden bepaald met behulp van de bij de verordening behorende tabel afvalwatercoëfficiënten. Op basis van de mate van vervuiling van het afgevoerde water wordt dit afvalwater in een klasse ingedeeld. De bij deze klasse behorende afvalwatercoëfficiënten worden vermenigvuldigd met de hoeveelheid ingenomen water en het product is het aantal vervuilingseenheden waarvoor belastingplichtigen zullen worden aangeslagen. Voor woonruimten geldt een forfaitaire regeling waarbij voor woonruimten die door één persoon worden bewoond een aanslag van 1 vervuilingseenheid wordt opgelegd en voor woonruimten die door meer dan één persoon worden bewoond een aanslag van 3 vervuilingseenheden wordt opgelegd.

Voorwaarden

De zuiveringsheffing dient te worden betaald als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • U loost indirect afvalwater op het riool of op een zuiveringstechnisch werk.

Aanpak

De heffing wordt opgelegd door de beheerder van het betreffende water. Voor water dat beheerd wordt door het rijk wordt de heffing opgelegd door het Bureau verontreinigingsheffing Rijkswateren. Voor wateren die in beheer zijn bij andere waterkwaliteitsbeheerders wordt de heffing opgelegd door de waterschappen.

Doelgroep

ondernemer

Uniforme productnaam

zuiveringsheffing

Thema

Belastingen en heffingen