Persoonsgegevens

Het hoogheemraadschap heeft persoonsgegevens van u verzameld. Welke rechten heeft u met betrekking tot die persoonsgegevens?

Toegang tot persoonsgegevens

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben verzameld en u kunt ons vragen onjuiste, overbodige of niet actuele persoonsgegevens van uzelf te verbeteren of te verwijderen. Een verzoek hiervoor dient u in via het aanvraagformulier persoonsgegevens‌ (pdf, 55,1 KB).

Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u om een afspraak te maken op ons hoofdkantoor aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam om u te legitimeren.

Voor meer informatie over uw rechten en over hoe het hoogheemraadschap met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG) de heer Roel van der Meulen via privacy@hhsk.nl. Bij de FG kunt u ook een klacht indienen als u denkt dat wij niet op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw rechten

 • Informatie
  U heeft het recht om te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en waarom.
 • Inzage
  U heeft het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die het hoogheemraadschap van u verzamelt en gebruikt.
 • Rectificatie
  Het hoogheemraadschap dient te zorgen dat uw gegevens accuraat zijn en blijven. U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen. Ook heeft u het recht om uw gegevens aan te laten vullen wanneer deze incompleet zijn.
 • Verwijdering en recht om vergeten te worden
  U heeft het recht op verwijdering van persoonsgegevens als verwerking van deze persoonsgegevens onrechtmatig is. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Daarnaast heeft u het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. U hoeft hier geen reden voor op te geven. Het hoogheemraadschap staakt de verwerking van die gegevens dan direct. Het intrekken van toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Ook heeft u in sommige gevallen het recht om vergeten te worden.  Dit is bijvoorbeeld het geval als de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken.
 • Beperking
  U heeft er in bepaalde gevallen recht op dat het hoogheemraadschap uw gegevens tijdelijk niet gebruikt. Dit recht heeft u in de volgende situaties:
  - in afwachting van een beoordeling van een verbetering van uw persoonsgegevens
  - in afwachting van de beoordeling van een bezwaar
  - indien uw gegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar u dit niet wenst
  - indien het hoogheemraadschap de gegevens niet langer nodig heeft maar u nog wel, bijvoorbeeld voor een rechtszaak
 • Verzet
  U heeft het recht het hoogheemraadschap te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit is echter niet mogelijk als wij uw persoonsgegevens hebben verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van uzelf of anderen. 
 • Overdraagbaarheid van gegevens
  U heeft het recht om de gegevens die u aan het hoogheemraadschap hebt verstrekt, (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U mag de door u terugontvangen persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij verwerken op grond van uw toestemming.
 • Niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluiten
  U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig geautomatiseerde verwerking, zonder menselijke tussenkomst, als dit:
  - rechtsgevolgen voor u heeft, bijvoorbeeld de weigering of toekenning van huur- of kinderbijslag
  - het besluit u in aanzienlijke mate treft, bijvoorbeeld het wel of niet verstrekt krijgen van een krediet
 • Klachtrecht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over hoe het hoogheemraadschap omgaat met uw persoonsgegevens
  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op het voldoen aan de privacyregelgeving door organisaties en overheden.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap is formeel verantwoordelijk voor het op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens. Natuurlijk staat het u vrij om het dagelijks bestuur te benaderen als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.     

Contactgegevens: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/contact