Financiële bijdrage voor een groen-blauwe omgeving

Om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor initiatieven en deze snel en met zo min mogelijk financiële regels mogelijk te maken, stelt het hoogheemraadschap geld beschikbaar.

Het budget is zowel de basis om aanvragen voor een bijdrage mee te financieren als ook om opdrachten afkomstig van vakafdelingen op basis van initiatieven van burgers en bedrijven mee te bekostigen.

We zijn vooral op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen in het waterbeheer. We verlenen hiervoor eenmalige subsidie aan bewoners en bedrijven voor financiering van initiatieven op gebied van de waterschapstaken zoals genoemd in het waterbeheerplan.

Het kan ook gaan om cofinanciering van ketenpartners. Hierbij cofinancieren we initiatieven van private of publieke ketenpartners op het gebied van waterschapstaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gemeente die cofinanciering vraagt voor milieuvriendelijke innovatieve kadeversterking.

Tot slot kan het gaan om opdrachtverlening aan derden door het hoogheemraadschap. Op verzoek van bewoners en/of bedrijven kan het hoogheemraadschap opdrachten verlenen om deze uit te laten voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleggen van geveltuinen.

Kaders en criteria

De volgende kaders gelden voor de regeling:

 1. De initiatieven staan in het teken van bevordering van duurzaam waterbeheer en/of waterbewustzijn binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap.
 2. Het initiatief moet passen binnen de ambities van het Waterbeheerplan 2016-2021 van het hoogheemraadschap.
 3. Duidelijk moet zijn wat het plan precies inhoudt; welke doelen daarmee bereikt worden, wie de activiteit gaat uitvoeren en op wie/wat de activiteit zich richt en welke kosten er aan verbonden zijn alsmede wie dit financiert.
 4. De bijdrage bestaat uit een geldbedrag, bedoeld voor gehele of gedeeltelijke financiering van het initiatief. De verstrekte bijdrage is eenmalig.
 5. Het hoogheemraadschap kan de bijdrage uitbetalen aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
 6. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden beslist over de toekenning van de middelen.
 7. De bijdrage kan het gehele jaar worden aangevraagd.

Beoordelingscriteria die worden gehanteerd:

 1. Zijn de initiatieven uitvoerbaar
 2. Vergroot het initiatief het waterbeheerbewustzijn
 3. Levert het initiatief een blijvende bijdrage van enige omvang aan het Waterbeheerplan

Initiatief indienen

Heeft u een nieuw idee of oplossing voor het waterbeheer in het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard? Vul dan het aanvraagformulier op deze pagina in.                

Wilt u een aanvraag doen? Ga dan als volgt te werk:

 • Download onderstaand formulier
 • Vul het formulier digitaal in
 • Print het formulier
 • Plaats uw handtekening
 • Stuur uw aanvraag op naar:
  Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
  Afdeling Bestuur Informatie en Juridisch Advies
  t.a.v. team Communicatieadvies
  Postbus 4059
  3006 AB Rotterdam

Downloads

Aanvraagformulier bijdrageregeling omgevingsinitiatieven duurzaam waterbeheer

Bijdrageregeling omgevingsinitiatieven duurzaam waterbeheer